Skip to content
Kullanım Koşulları
Kullanım Koşulları
Kullanım Koşulları

Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. İndeks İçerik ve İletişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nin (Bundan böyle INDEKS olarak anılacaktır) herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümlülüğü olmaksızın, değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur.

İşbu metinde geçen INDEKS ibaresi, ana faaliyet alanı içerik üretimi ve yönetimi olan bir iletişim kurumunun tanıtımına zemin oluşturan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.

Genel İlkeler

1. INDEKS internet sitesini kullanıcı/ziyaretçi sıfatıyla kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.

2. INDEKS internet sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, sitede yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü yahut INDEKS logosu ile ana sayfa ve alt bölümünün INDEKS dışında başka internet sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın INDEKS’in sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil olmak üzere her türlü içerikten, internet ortamının genel teamülleri gereği sorumluluk ve yetkisinde olmadığı müddetçe INDEKS’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu hususu internet sitesine giren her bir kullanıcı ve/veya üyeler siteye girdiği andan itibaren kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. INDEKS sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

4. Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. INDEKS sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

5. INDEKS sayfalarında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551, 554,555,556 sayılı Sınai Haklara ilişkin KHK.de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum yapılamaz.

6. INDEKS sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir.

7. Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez.

8. Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz.

9. INDEKS, internet sayfasındaki işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu nedenle kullanıcı/üyelerden sitenin kullanım koşullarının düzenlendiği bu sayfasına periyodik olarak bakılmalıdır.

10. INDEKS, internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olmakla beraber doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde INDEKS tarafından garanti edilmemektedir.

11. Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar öncelikle INDEKS ve site çalışanları tarafından incelenecektir. Site çalışanları tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır.

12. Her halde, 3. madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcı/üyeler tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, INDEKS sorumlu değildir. INDEKS, yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. INDEKS yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir.

13. Kullanıcı/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları INDEKS tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. INDEKS erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan INDEKS sorumlu değildir. Buna karşılık; kullanıcılar/üyeler de virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği INDEKS’e iletmeyeceklerdir.

15. Kullanıcı/üyeler; anılan içeriğin yüklenmesi sonucunda 3. kişilerin kişisel haklarını, gizlilik haklarını ve/veya yayın haklarını ya da her türlü fikri ve sınaî haklarını zedelememek adına INDEKS’e iletecekleri içeriklere ilişkin olarak ilgili hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16. Kullanıcı/üyeler; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3. kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir.

17. Kullanıcı/üyelerin sistemden kendi özel bilgisayarlarına bilgi indirebilmesi, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. İnternet sitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir.

18. INDEKS sitesindeki bağlantılar (linkler) sizi www.indeksiletisim.com portalinin dışına götürebilir. INDEKS bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk Kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir vewww.indeksiletisim.com bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Gizlilik

1. Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, INDEKS’e kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde INDEKS tarafından kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, INDEKS’e verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, INDEKS’e gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesinde tanımlandığı biçimde kanıt olarak kullanılabilir.

2. INDEKS tarafından, Kullanıcı/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe edildiği taktirde, verilen hizmetin durdurulması, sonlandırılması, sınırlandırılması hakkı mevcuttur.

3. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe, INDEKS, kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal yükümlülüklerinin bulunması ve resmi merciiler tarafından talep edilmesi durumunda 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, INDEKS’in bu bilgileri kendi bünyesindeki ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişilere ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. INDEKS, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3 kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz.

4. Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin, www.indeksiletisim.com internet sitesinde dolaşmaları sırasında ziyaret ettikleri alanların tamamı ilgili kullanıcı/üyelere ait gezinme (trafik) verileri olarak kayıt altına alınmaktadır. Anılan kaydın amacı, kullanıcı/üyelerin kullanım alanlarının takibi, favori alanların belirlenmesi, hizmetin geliştirilmesi ve kullanımın kullanıcı/üyelere yönelik olarak özelleştirilmesidir.

Fikri ve Sınaî Haklar

1. Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları INDEKS’e aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır kesinlikle yasaktır.

2. Kullanıcı/üyeler www.indeksiletisim.com ‘a yükledikleri içeriğin yüklendiği an itibariyle tamamen veya kısımlar halinde ve süre, sayı, muhteva ve yer kısıtlamasını tümüyle kendi belirleyerek veya dilerse süre, sayı, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın, INDEKS tarafından; görsel-işitsel (audio-visual) reklamlarda kullanılması, ses kasedi, cd, sinema filmi, tv filmi, prodüksiyon, video kaset, video disk, dvd, cd-rom, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamı ile araç ve ortam kısıtlaması olmaksızın her türlü telli telsiz ses, görüntü, işaret taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses, görüntü işaret taşıyıcılarında, halen mevcut veya gelecekteki ses, görüntü, işaret kayıt belleklerinde, yeniden yayınlama araçlarında velhasıl her türlü kullanımda yayılması, satılması, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması ve ödünç verilmesi ve diğer yollarla dağıtılması, çoğaltılmış nüshaların piyasaya sunulması, ticaretinin yapılması, internet yoluyla veya veri bankalarına, belge sistemlerine veya benzeri hafıza araçlarına yerleştirilerek depolanmak suretiyle üçüncü kişilerin erişiminin kopyalama, download etme/indirme-kaydetme, streaming/izleme/dinleme, online hizmetler vb. gibi yollarla sağlanarak umuma iletilmesi, varolan cep telefonu iletişim teknolojileri, sistemleri, 3G veya ileride icat edilecek her türlü iletişim sistemi kullanılarak cep telefonu vb vasıtasıyla sesli, görüntülü ya da sesli ve görüntülü (görsel-işitsel) her türlü format ve şekilde (melodi, ringtone, polifonik melodi, true tone, IVR vb. formatlarında) ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere her türlü kullanımına ilişkin olarak, yukarıda sayılan kullanımlardan eser sahibi ve/veya icracı sanatçı sıfatıyla hakkıma doğacak tüm mali haklarımın karşılığı olan bedelleri talep etmeksizin, bu mali hak bedelleri için INDEKS’i ibra etmek suretiyle, başkalarına da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, geriye dönülmez biçimde muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı/üyeler; söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir fikri ve sınaî hak teşkil eden unsur üzerindeki tüm haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının tam ve yegâne sahibi olduğunu, varsa ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52. maddeleri ile uyumlu olacak şekilde ve her halde yazılı olarak başkalarına da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere devraldıklarını, izin aldıklarını ve eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt etmek ederek, bu hakları devredebilme hukuki kabiliyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir bedel, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım Koşulları