Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

YATIRIMCILAR İÇİN ETKİLİ SUNUM

Etkili bir sunum üç aşamadan oluşur. Hazırlık süreci, sunum ve toplantı sonrası yapılacaklar. İşin can alıcı noktası ise proaktif bir iletişim stratejisi uygulamak…
Sunum nasıl hazırlanır?
Sunum hedef kitleye uygun olarak hazırlanmalıdır. Bunun için öncelikli olarak toplantı yapılacak yatırımcılar hakkında araştırma yapılmalıdır. Aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır:
[list][item icon=”fa-check” ]Yatırımcının görev ve pozisyonu[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Ülkesi ve şehri[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Şirket büyüklüğü[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Yatırım tipi (Uzun-kısa-orta vade)[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Diğer yatırımları[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Yatırım yaptığı bölge ve ülkeler[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Yatırım yaptığı şirket hisseleri[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Portföyündeki şirket büyüklükleri (Büyük, küçük, orta ölçekli)[/item][/list]

Sunumun giriş bölümünde aşağıdaki başlıklar mutlaka yer almalıdır:

[list][item icon=”fa-check” ]Kapak: Şirketi anlatan bir görsel ve şirketin kurumsal çizgisine uygun bir slogan ile güncel ve hedef odaklı bir mesaj vermeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]İçindekiler: Ana başlıklar halinde ve bölümleri açık bir şekilde ayıracak şekilde düzenlenmeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Hızlı bakış: Şirketin faaliyet alanı, faaliyette bulunduğu bölgeler, kuruluş yılı, iş ortakları, sektördeki konumu, elde ettiği başarı ve ödülleri çok kısa cümlelerle özetlemeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Öne çıkaracaklar: Temel finansal veriler, toplam yatırım, mevcut pazar payı, çalışan sayısı ve halka açıklık oranı gibi önemli başlıklarda ve şirketin başarısını temsil edecek nitelikte olmalı.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Ortaklık ve sermaye yapısı: Hisse dağılımı, halka açık kısım ve bunlardan ana ortakların elinde olan hisseler, imtiyazlı paylar ve bu payların mahiyeti gibi yatırımcı için önemli detayları içermeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Tarihçe: Sektörler, önemli satın almalar, iş birlikleri, yeni girilen ülke ve sektörler, önemli performans verileri, halka arz ve önemli ödülleri içermeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Üretim tesisleri: Varsa bunlar da giriş bölümünde ana hatlarıyla anlatılmalı. Özellikle üretim yeri, kapasite, çalışan sayısı, önemli belgeler ve üretim alanlarından görsellere yer verilmeli.[/item][/list]
Sunumun ikinci bölümünde şirketin potansiyeli ve potansiyelin nasıl geliştirileceği anlatılmalıdır:

[list][item icon=”fa-check” ]Şirketin ürettiği değer: Özellikle yatırımcının yapısına göre bazı noktalar ön plana çıkarılmalı. Bu bazen temettü politikası, bazen hisse senedi performansı, bazen yabancı yatırımcı ağırlığı, bazen de kurumsal yönetim anlayışı olabilir.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Üretilen değerin sürdürülebilirliği: Sürdürülebilirlik konusunda yatırımcılar ikna edilmeli. Gelir kalemleri, çeşitlilik, kaynak yapısı, yeni fırsatlar, kapasite ve ölçek, pazardaki konum ve faaliyet gösterilen sektörde yapılan yasal düzenlemeler açık bir şekilde anlatılmalıdır.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Kurumsal Yönetim: Kurumun sahip olduğu kurumsal yönetim anlayışı mutlaka anlatılmalı. Yönetim kurulu yapısı, organizasyon yapısı, vizyon, misyon, değerler, temettü politikası ve hissedarlara sunulan imtiyazlar hakkında yatırımcılar bilgilendirilmelidir. Sosyal sorumluluk projeleri ve şirketin insan kaynağını da bu başlık altında anlatmakta fayda var.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Risk yönetimi: Bu alanda yapılanlar yatırımcılara mutlaka anlatılmalı. Yatırımcılar nakit yaratma kapasitesini görmek istediği gibi olası risklere karşı nasıl bir korunma metodu uygulandığını da bilmek isteyeceklerdir.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Gelecek projeksiyonu ve potansiyel: Yatırımcıya gelecek projeksiyonu ve sahip olunan potansiyel en iyi şekilde anlatılmalı. Gelir ve karlılığın ne şekilde ve hangi koşullarda büyüyeceği, birleşme ve satın alma potansiyeli, faaliyette bulunulan pazarların nüfus, eğitim ve ekonomik gelir potansiyeli hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Yeni projeler: Yatırımcılar yeni projeler hakkında yatırımcı detaylı bir şekilde bilgilendirmeli. Büyüklük ve yatırım tutarı, vergi, avantaj ve teşvikler, imtiyaz bedelleri, finansman modeli, gelir ve karlılık projeksiyonu yatırımcıların tutumunda belirleyici olacaktır.[/item][/list]
Sunumun gelişme bölümünde ise şirketin operasyonel ve finansal performansının ana hatlarıyla anlatılması gerekiyor:
[list][item icon=”fa-check” ]Operasyonel performans: Asgari olarak yerel ve küresel pazar koşulları, şirketin performansı ve pazardaki konumu, küresel pazarlarla karşılaştırma, sektör ve şirketteki işgücü yapısı ve şirketi etkileyebilecek yasal düzenlemeleri içermeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Finansal performans: Gelir tablosu, bilanço ve nakit akım tablosundan bazı önemli başlıklar önceki yıllarla kıyaslamalı olarak ön plana çıkarılmalı. Özellikle brüt ve net kar marjı, gelir, FVAÖK, öz sermaye, çalışma sermayesi, borçluluk oranları ve hisse başına kazanç gibi kalemler atlanmamalı. Dış ticaret yapan şirketler ise döviz pozisyonları ve korunma yöntemlerini mutlaka belirtmeliler.[/item][/list]

Sonuç bölümünde strateji, beklenti, hisse senedi performansı ve varsa çekinceler yatırımcılarla paylaşılmalıdır:

[list][item icon=”fa-check” ]Strateji: Asgari olarak büyüme, pazar payı gelişimi, yeni proje ve satın almaların ve karlılığı gibi konuları içermeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Beklentiler: Finansal ve operasyonel olarak açıklanmalı, bilgiler eksiksiz, doğru ve tutarlı olmalı.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Hisse performansı: Sektörel ve piyasanın geneli ile kıyaslamalı olmalı. İşlem hacmi, halka açıklık oranı ve yabancı takası verileri de eklenmeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Çekinceler: Yatırımcılara çekinceler hakkında da bilgi verilmeli. Küresel faktörler, ülke ekonomisi ve özellikle de şirket beklentileri ile ilgili belirsizlik arz edebilecek konular varsa, bu konularda yatırımcılar bilgilendirilmeli. Beklenti, varsayım, öngörü ve tahminler kesin sınırlarla ayrılmalı.[/item][/list]

Toplantı ve toplantı sonrasında yapılacaklar

[list][item icon=”fa-check” ]Toplantıya girerken katılımcı sayısı, toplantıya kimin liderlik edeceği, kullanılacak elektronik aletler, sunumlar, zaman yönetimi, ağırlama, olası soru ve cevaplar gibi konular son defa gözden geçirilmeli.[/item][/list]
[list][item icon=”fa-check” ]Toplantı esnasında toplantının tarihi, yeri, organizasyon türü, katılımcılar, konuşulan konular not alınmalı. Katılımcıların iş dışında yaptığı faaliyetler, hobiler ve sosyal aktiviteler de göz ardı edilmemeli. Sorulan sorulara eldeki bilgilerle açık bir şekilde cevap verilmeli, eksik kalan şeyler hakkında daha sonra geri bildirim verilmek üzere not alınmalı.[/item][/list]
Toplantı sonrasında proaktif bir iletişim stratejisi yürütülmelidir. Toplantı notları kontrol edilmeli, ilave bilgi talepleri karşılanmalı, yanıtlanmayan sorulara 24 saat içinde cevap verilmeli, katılımcılar tespit edilerek yatırımcı tabanına kaydedilmelidir.

Share Post