Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

YILLIK FAALİYET RAPORU NEDİR VE NEDEN HAZIRLANIR?

Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı

Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlayacakları faaliyet raporlarına şirketin hissedarlarının yanında birçok kişi ya da kuruluş ihtiyaç duyarlar. Potansiyel yatırımcılar, yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, kredi sağlayıcılar veya çalışanlar şirket hakkında doğru bilgi alabilmek için faaliyet raporlarını incelerler. Günümüzde şirketlerin, faaliyet raporlarında söz konusu tarafların ihtiyaç duyduğu şeffaf ve doğru finansal bilgiler kadar, sürdürülebilir büyüme, kurum kültürü, yönetim organının yetkinliği ve tecrübesi, gelecek hakkında beklentiler ve planlar, sosyal sorumluluk gibi finansal olmayan bilgilere de yer verdikleri gözlenmektedir.

Dolayısıyla yıllık faaliyet raporu hazırlanması sadece Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bir yasal yükümlülük olarak değil yönetim kurulunun şirketin finansal ve finansal olmayan bilgileri ve vermek istediği mesajları menfaat sahipleri ile paylaştığı en önemli kurumsal iletişim aracı olarak görülmelidir.

Şirket yatırımcıları öncelikli olarak ilgili yıla ait kârlılık, temettü, sürdürülebilirlik, riskler ve yeni projeleri görmek isterken, potansiyel yatırımcılar ve finansal analistler bu bilgilerin yanında kendi analizlerine esas olacak, geçmişe dönük karşılaştırmalı temel rasyo ve faaliyet sonuçlarını bulmayı beklerler. Sivil toplum örgütlerinin ve medyanın takipçisi olduğu şirketlerin kamu vicdanındaki imajı, içinde yaşadıkları toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal projelere destek vermeleri ile ölçülmeye başlanmıştır.

Çalışanlar, bütün bir yıl boyunca ortaya konulan emeğin ve çabanın sonucunda elde edilen başarıya olan katkılarının kendileriyle paylaşıldığı bir rapor görmek isteyebilirler.

Faaliyet raporunun hedef ya da kullanıcı kitlesinin ne kadar geniş olduğu göz önüne alındığında, görsel açıdan daha zengin, daha geniş kapsamlı raporlar hazırlanmasının şirketlerin doğru mesajları farklı gruplara iletmesi açısından ne kadar önem taşıdığı anlaşılır.

Bilginin inanılmaz bir hızda yayıldığı 21. yüzyılda, iletişim olanaklarını doğru kullanan şirketler, diğerleri karşısında rekabete önde başlamaktadır. Şirketlerin değerinin, finansal göstergelerin ötesinde sahip oldukları vizyon, hedefler ve sosyal değerlerden doğrudan etkilendiği günümüzde, faaliyet raporlarının, çok iyi tasarlanmış birer iletişim aracı olması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ile “sahiplik” kavramının yerini “paydaşlığa” bıraktığı ve sorumlulukların yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler arasında paylaşıldığı iş ortamında, şeffaflık ve doğru bilgi paylaşımı risklerin daha kolay yönetilmesini sağlayan ve şirket değerini etkileyen bir unsurdur.

Kaynak: Deloitte

Share Post